1 » Regulamin2

Regulamin

 
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na podany poniżej adres Sprzedającego.
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SKLEPU z dnia 22.05.2018


§1
Objaśnienia
 • Adres - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Adres przedsiębiorcy: PB Auto Dystrybucja części Witkiewicza 60 71-125 Szczecin
 • Administrator - Administrator Danych Osobowych ADO - PB Auto Dystrybucja części .
 • Cennik dostaw – znajdujące się TUTAJ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Dane kontaktowe:
PB Auto Dystrybucja części
Ul. St. Witkiewicza 60 71-125 Szczecin
Tel: +48 91 487 4699
Tel PLUS GSM: +48 665694747
Infolinia: 801 00 31 51
e-mail: sklep@pbauto.pl
 
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.pbauto.pl
 • Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupującego.
 • Kupujący – Konsument oraz Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.pbauto.pl
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie www.pbauto.pl  jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pbauto.pl  za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedający:
PB Auto Dystrybucja części
ul: St. Witkiewicza 60 71-125 Szczecin  

NIP: PL 8521062060
REGON: 810846661
Działalność zarejestrowana - wpis do ewidencji działalności gosp. 1996-02-16 przez Urząd Miasta Szczecin
 
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 
§2
Warunki ogólne
 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 • Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 • Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 • Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 • Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
 • Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu.
 • Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 • Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.pbauto.pl , należy je wszystkie wyłączyć.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.pbauto.pl.
 • Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 
§3
Zawarcie umowy i realizacja
 • Zamówienia można składać & dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu,
  • wybór rodzaju dostawy,
  • wybór rodzaju płatności,
  • wybór miejsca wydania rzeczy,
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.
 • Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia i dokonania zapłaty.
 • Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje najczęściej w ciągu 24 godzin, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia opłaconego Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 • Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie PB Auto Dystrybucja części lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 • W przypadku, gdy towar jest niedostępny a stanowi on jedyną pozycję w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, to jest błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.
 • Wysłanie przedmiotu umowy następuje najczęściej w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.  
 • Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu – po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku klienta. Koszt wysyłki kurierem na terenie Polski jest stały dla łącznych zakupów nieprzekraczających 30kg i o standardowym wymiarze. Wysyłki powyżej 30kg , niestandardowe, ponadgabarytowe - cena ustalana jest indywidualnie. Na koszt przesyłki ( transportu ) składa się: opłata kurierska + ubezpieczenie zawartości +opakowanie + podatek VAT + opłata paliwowa.
 • Zakupiony przedmiot  jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2.
 • Wysyłka realizowana jest tylko w dni robocze.
 • Zawartość przesyłki wysłanej  jest ubezpieczona na kwotę z dokumentu z tej sprzedaży.
 • W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki do niego wysłanej zastosowanie ma Art. 286 § 1. Kodeksu Karnego, który brzmi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze…”. Za niekorzystne rozporządzenie własnym mieniem uznaje się zlecenie wysyłki za pobraniem, a następnie nieodebranie jej.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność przy odbiorze ( pobranie): należność pobiera kurier,
  • przelewem bankowym na konto sklepu,
  • poprzez system płatności elektronicznych – przelewem bankowym,
  • poprzez system płatności elektronicznych - kartą kredytową ,
 • W przypadku nieotrzymania wiadomości mailowych prosimy o sprawdzenie folderu anty-spam w kliencie poczty. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu prośmy o powiadomienie obsługi sklepu.
§4
Prawo do odstąpienia od umowy
 
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wydania rzeczy, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres:  PB Auto Dystrybucja części ul: St. Witkiewicza 60 71-125 Szczecin. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik - formularz dostępny pod adresem www.pbauto.pl  DRUK ZWROTU  lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrot środków pieniężnych nastąpi przelewem bankowym w ciągu 14 dni od otrzymania towaru oraz stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli dostarczony  towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • DRUK ZWROTU (odstąpienia od umowy) do pobrania
 
§5
Reklamacje
 • Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są nowe, oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 • Wszystkie oferowane na stronach sklepu części samochodowe przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu pbauto.pl.
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu .
Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie konsultanta pbauto.pl w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 • Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie pbauto.pl. Identyfikacja Kupującego odbywa się na podstawie numeru zamówienia lub faktury lub paragonu.
 • W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
  • Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest firma PB Auto Dystrybucja części. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres e-mail: sklep@pbauto.pl lub drogą pocztową na adres firmy PB Auto Dystrybucja części, Dział Reklamacji, ul. St. Witkiewicza 60 71-125 Szczecin. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia reklamacji w innej niż pisemna forma.
  • Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a firma PB Auto Dystrybucja części jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w naszym sklepie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:sklep@pbauto.pl
Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.
 •   DRUK REKLAMACYJNY DO POBRANIA
 • W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma PB Auto Dystrybucja części zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.
 • Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt pbauto.pl.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 • Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 • Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku kolizji drogowej czy wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów współzależnych  (przykładowo wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).
 • Roszczenia z tyt. gwarancji, czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.
 • Przed podjęciem decyzji o zakupie w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt naszymi konsultantami.
§6
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu właściwej realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem www.pbauto.pl
 • Administrator Danych Osobowych nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych każdemu pracownikowi firmy w stosownym zakresie. Możliwe jest również nadawanie upoważnień w formie elektronicznej.
 • Dane kupującego będą przetwarzane w celu obsługi  w sposób prawidłowy w zleconej na podstawie złożonego zamówienia usługi sprzedaży, w tym otrzymania i/lub potwierdzenia płatności jak i dostarczenia zakupionego towaru na podstawie zaznaczonej wcześniej zgody w trakcie składania zamówienia w sklepie pbauto.pl.
 • Dane kupującego mogą  być udostępniane:
  • firmom kurierskim,
  • bankom oraz systemom elektronicznej płatności,
  • zewnętrznej obsłudze ABI a w przyszłości IOD,
  • firmom hostingowym, które świadczą usługi związane z wypożyczaniem przestrzeni serwerowej,
  • zewnętrznej księgowości,
  • zewnętrznemu archiwum,
  • zewnętrznemu działowi prawnemu,
  • producentowi towaru w sprawach reklamacyjnych.
 
 • Dane kupującego będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy dane będą przechowywane
  ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu
  przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Kupujący ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Kupujący ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 • Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach zawartych w Polityka Prywatności w celu właściwej obsługi.
 • Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
więcej w dziale Polityka Prywatności
§7
Postanowienia końcowe
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu pbauto.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.pbauto.pl ). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażnej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • Wszystkie opisy, zdjęcia, użyte informacje są wykonane przez firmę PB Auto, są jej własnością, objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych na stronie www.pbauto.pl w całości lub w części bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. 
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie pbauto.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.  
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl